Jak buduje się studnie wiercone?

Otwór w gruncie wykonuje się  wiertnicą.

 


Ten rodzaj studni można wykonać w dwóch wariantach:

  • z rurą osłonową (na rysunku) - jeśli wodę ujmuje się z głębszych warstw wodonośnych. W otwór w gruncie wykonany wiertnicą, najpierw opuszcza się rurę osłonową, a następnie w nią - perforowaną rurę filtracyjną, ale na większą głębokość, tak aby znalazła się w warstwie wodonośnej. Dno studni jest zaślepione. Końcową czynnością jest opuszczenie w głąb studni pompy głębinowej. Górna część studni zakończona jest obudową z kręgów betonowych lub gotową - z tworzywa sztucznego. W obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, głowica (element łączący rurociąg tłoczny pompy głębinowej z przyłączem wodociągowym), zawory służące do zamknięcia przepływu wody w rurociągu doprowadzającym wodę ze studni oraz zasilanie pompy.
  • bez rury osłonowej (studnia zwana wąskorurową) - jeśli poziom wody w studni podniósł się pod wpływem ciśnienia artezyjskiego i jest kilka metrów poniżej terenu. Sposób wykonania otworu w gruncie jest taki sam, jak w studni z rurą osłonową, ale pozostaje w nim tylko rura filtracyjna. Opuszcza się ją aż do warstwy wodonośnej. W studni wąskorurowej ze względu na podniesiony poziom wody można zastosować pompę ssącą lub z opuszczonym tłokiem (napędzaną ręcznie). Można też zastosować małą pompę głębinową, jeżeli średnica rury filtracyjnej na to pozwala. Obudowę studni stanowi betonowy krąg. Jeśli woda będzie ujmowana pompą ssącą, to musi on być przykryty szczelną pokrywą (jak w studni kopanej), a jeśli pompą z opuszczonym tłokiem, to pompę montuje się bezpośrednio do niego.

    W obu wariantach studni, aby poprawić warunki dopływu wody, wokół rury filtracyjnej wykonuje się obsypkę (czyli warstwę gruboziarnistego żwiru, którą nasypuje się od góry za pomocą węża). Zgodnie z Prawem budowlanym teren wokół studni w promieniu co najmniej jednego metra musi być wyłożony brukiem ze spadkiem na zewnątrz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, marzec 2006