Odwodnienia terenów i obiektów budowlanych

WYKŁADY
ĆWICZENIA

TEMATY WYKŁADÓW

1.  Zagadnienia wstępne
             a. Wstęp
             b. Cele odwodnień
             c. Wpłwy warunków geologicznych i hydrogeologicznych na warunki odwadniania
 2.  Odwadnianie terenów
             a. Tereny podmokłe
             b. Optymalna głębokość zalegania wody podziemnej na terenach zurbanizowanych
             c. Przyczyna podmakania z zabagniania terenów
 3.  Metody odwadniania
             a. Systemy odwadniania
                      - odwodnienie powierzchniowe
                      - odwodnienie podziemne
                      - odcięcie wody
                      - wyparcie wód podziemnych
             b. Ukłąd drenaży
                      - systematyczny
                      - opaskowy
                      - nadbrzeżny
                      - okólny
 4.  Badania dla potrzeb odwodnienia
             a. Analiza wstępna
             b. Badania terenowe
             c. Opracowanie i analiza badań terenowych
             d. Badania modelowe
 5.  Odwodnienie powierzchniowe
             a. Ujęcie wody bezpośrednio na powierzchni terenu
             b. Ujęcie wody w wykopie
 6.  Drenaż poziomy wgłębny
             a. Przewody drenarskie
             b. Obsypki drenarskie
             c. Projektowanie drenażu poziomego wgłębnego
             d. Odprowadzanie wody z drenażu
             e. Obiekty na sieci drenażu poziomego
             f. Drenaż francuski
 7.  Odwodnienie pionowe - igłofiltry
             a. Zastosowanie igłofiltrów
             b. Instalacja igłofiltrowa
             c. Montaż igłofiltrów
             d. Obliczenia hydrauliczne urządzeń igłofiltrowych
8. Odwodnienie pionowe - strumienice
             a. Zalety i wady strumienic w odwodnieniach
             b. Układy strumienic
             c. Sprawność układu strumienicowo-pompowego
             d. Wybór rozmiaru dyszy i zwężki
             e. Warunki pracy strumienic
 9.  Ścianki szczelne
             a. Rodzaje ścianek szczelnych
             b. Elementy ścianki szczelnej
             c. Wproadzanie brusów w grunt
             d. Obliczenia ścianek szczelnych

MATERIAŁY Z WYKŁADÓW


LITERATURA
Mielcarzewicz E.: 1990 - Odwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Systemy odwadniania. PWN, Warszawa

Mielcarzewicz E.: 1991 - Odwadnianie terenó zurbanizowanych i przemysłowych. Podstawy projektowania. PWN, Warszawa.
Parylak K.: 1988 - Odwodnienia budowlane. Podstawy projektowania z przykładami obliczeń. Skrypt Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
Powers J. P., 1992 - Construction Dewatering: New Methods and Applications, 2nd Edition, John Wiley and Sons Inc. New York
Przystański J.: 1981 - Wykopy fundamentowe i odwodnienie gruntu. Wyd. Polit. Poznańskiej, Poznań
Sokołowski J., A. Żbikowsk: 1993 - Odwodnienia budowlane i osiedlowe. Wyd. SGGW, Warszawa.

Wieczysty A.: 1982 - Hydrogeologia inżynierskai. PWN, Warszawa.

SPOSÓB ZALICZENIA
Przedmiot kończy się egzaminem.

Zagadnienia do egzaminu

 • Cele odwodnień budowlanych
 • Wyjaśnij pojęcie „grunty podmokłe”
 • Optymalna głębokość zalegania wody na terenach zurbanizowanych
 • Przyczyny podmakania i zabagniania terenów
 • Sposoby ochrony terenów przed podmakaniem i zabagnieniem
 • Omów problematykę melioracji szczegółowych
 • Omów problematykę melioracji podstawowych
 • Co to są warunki odwadniania
 • Jakie rodzaje opracowań wymagane są w celu realizacji odwadnia różnymi systemami zgodnie z prawem geologicznym i górniczym oraz prawem wodnym.
 • Wielkość obniżenia zwierciadła wody w systemie odwodnieniowym
 • Omów podstawowe metody (systemy) odwadniania)
 • Wymień metody odcinania poziomów wodonośnych i wypierania wody z tuneli
 • Omów podstawowe układy drenaży
 • Zasady obliczania drenażu systematycznego poziomego i pionowego
 • Zasady obliczania drenażu nadbrzeżnego
 • Zasady obliczania drenażu okólnego
 • Problematyka ustalania dopływu w wielostopniowym systemie odwodnienia
 • Omów badania dla potrzeb odwodnienia
 • Sposoby ujęcia wody bezpośrednio na powierzchni terenu
 • Warunki stosowania bezpośredniego pompowania wody z wykopów
 • Konstrukcja urządzeń do odprowadzenie wody z dna wykopu
 • Części składowe oraz obiekty na sieci drenażu poziomego wgłębnego
 • Obsypka w drenażu poziomym wgłębnym
 • Zasady projektowania drenażu poziomego wgłębnego
 • Optymalne głębokości przepływu wody w drenach rurkowych
 • Sposoby odprowadzania wody z drenażu poziomego wgłębnego
 • Drenaż francuski
 • Warunki i zastosowanie igłofiltrów
 • Elementy instalacji igłofiltrowej
 • Zasada działania igłofiltrów
 • Typy układów strumienicowo-pompowych
 • Elementy instalacji strumienicowo-pompowych
 • Ustalenie ilości i rozkładu studni w systemie odwodnieniowym
 • Zasady projektowania studni odwodnieniowej
 • Obszary zastosowania ścianek szczelnych
 • Rodzaje ścianek szczelnych
 • Sposoby wprowadzania brusów w grunt
 • Ścianka szczelna a warunki hydrauliczne
 •  

  TEMATY ĆWICZEŃ

   1.  Prawne podstawy prowadzenia prac odwodnieniowych
   
   2.  Zasady obliczeń drenaży

   3.  Projektowanie poziomego odwodnienia obiektu budowlanego

   

   4. Projekt studni odwodnieniowej

   

   5. Projekt pionowego systemu odwodnieniowego

   

  6. Operat wodmoprawny
   

   


   

  MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ

   

   

  SPOSÓB ZALICZENIA
  Na podstawie obecności i wykonanych ćwiczeń

   


  . .

   

   

   

   

   

   

  Wrocław, marzec 2006