Hydrologia

Zagadnienia do egzaminu


Hydrologia jako nauka
          - definicja hydrologii
          - podział hydrologii
Pochodzenie wody na Ziemi
            - teorie pochodzenia wody na Ziemi
            - powstanie oceanów
Procesy utrzymujące wodę na Ziemi w stanie ciekłym
Budowa cząsteczki wody
Właściwości wody i ich wpływ na środowisko przyrodnicze Ziemi
            - temperatura topnienia i wrzenia
            - gęstość
            - utajone ciepło topnienia i wrzenia
            - ciepło właściwe
            - napięcie powierzchniowe
Rozwój zainteresowania człowieka wodą
Występowanie wody na Ziemi
            - zasoby wodne hydrosfery
            - zmiany objętości wody w hydrosferze w dziejach geologicznych
Obieg wody w przyrodzie
            - składowe obiegu wody
            - źródła energii dla cyklu hydrologicznego
            - odnowa zasobów wodnych hydrosfery
Wielkości opisujące zawartość wody w hydrosferze
            - prężność pary wodnej
            - maksymalna prężność pary wodnej
            - niedosyt wilgotności
            - wilgotność względna
            - temperatura punktu rosy
            - wilgotność absolutna
Pomiary wilgotności powietrza
            - przyrządy do pomiaru wilgotności
            - tablice psychrometryczne
Etapy powstawania opadu
Procesy prowadzące do ochładzania mas powietrza
            - konwergencja
            - konwekcja frontalna i niefrontalna
            - orografia
Mechanizm powstania opadu z chmur ciepłych i chłodnych
Klasyfikacja opadów
            - definicja opadu atmosferycznego
            - opady pionowe
            - opady poziome
Metody pomiaru opadu w punkcie
            - przyrządy do pomiaru opadu
            - błędy pomiaru opadu w punkcie
            - radar meteorologiczny
Metody oceny przestrzennego rozkładu opadów
Czynniki wpływające na rozkład przestrzenny opadu na Ziemi
Struktura czasowa opadu (zmienność roczna opadu) w różnych szerokościach geograficznych
Intensywność opadów i opady maksymalne
Chemizm opadów atmosferycznych
Parowanie i jego podział
Pojęcie ewapotranspiracji potencjalnej i sposoby jej wyznaczania
Czynniki wpływające na wielkość parowania
Metody pomiaru parowania z wolnej powierzchni wodnej
Intercepcja
Sublimacja
Pojęcie transpiracji i czynniki wpływające na jej wielkość
Ewapotranspiracja aktualna
            - czynniki wpływające na natężenie ewapotranspiracji
            - czynniki wpływające na wielkość ewapotranspiracji
            - metody wyznaczania ewapotranspiracji
Rozkład parowania w Polsce i na świecie
            - zmiany ewapotransipracji wraz ze zmianą szerokości geograficznej
            - pojęcie obszarów wilgotnych i suchych
            - rozkład ewapotranspiracji potencjalnej i aktualnej na obszarze Polski
Gleba i jej rola w procesie obiegu wody
Woda w glebie
            - opis zawartości wody w glebie
            - metody pomiaru wilgotności gleby
            - potencjał wody glebowej
            - pomiar siły ssącej gleby
            - krzywa pF
Ocena zdolności infiltracyjnej gleby
            - czynniki wpływające na natężenie infiltracji
            - metody pomiaru natężenia infiltracji
            - klasy przepuszczalności gruntów
Czynniki wpływające na wielkość infiltracji
Pomiary wielkości infiltracji
Podział wód powierzchniowych
Pojęcia: koryto, łożyska, bieg rzeki, Zlewisko, system rzeczny, rzeka główna, dopływ, spadek rzeki
Klasyfikacja rzeki i systemów rzecznych
            - podział rzek ze względu na ciągłość zasilania
            - podział rzek ze względu na długość i wielkość dorzecza
            - klasyfikacja sieci rzecznej ze względu na jej symetrię
            - klasyfikacja sieci rzecznej w nawiązaniu do układu sieci.
            - hierarchizacja systemu sieci rzecznej (rzędowość cieku)
Metody wyznaczania przepływu
            - metody bezpośrednie
            - metody pośrednie
Empiryczna krzywa zależności stan-przepływ
            - charakterystyka punktu pomiaru stanów wody
            - wyznaczanie i aproksymacja krzywej zależności stan-przepływ
            - czynniki wpływające na niestacjonarność krzywej stan-przepływ
Związki wodowskazów
Opracowanie obserwacji stanów i przepływów
            - stany główne I- i II-go rzędu
            - częstość występowania stanów i krzywa czasów trwania stanów
            - przepływy charakterystyczne (przepływ eksploatacyjny o określonej gwarancji czasowej, dyspozycyjny, nienaruszalny, gwarantowany)
Składowe odpływu ze zlewni
Metody wyznaczania odpływu podziemnego
Czynniki wpływające na odpływ
            - czynniki wpływające na wielkość odpływu
            - czynniki wpływające na rozkład odpływu w czasie
Wezbrania i niżówki
            - wezbranie i jego podział
            - stan ostrzegawczy i alarmowy
            - podział wezbrań ze względu na genezę i czas występowania
            - wielkości opisujące falę wezbraniową
            - niżówka i jej podział
            - fazy rozwoju niżówki
Reżim rzek
Charakterystyki liczbowe odpływu
Odpływ na świecie i w Polsce
            - rozkład odpływu na świecie
            - współczynnik odpływu
            - odpływ całkowity, jednostkowy i podziemny z obszaru Polski
Pojęcie retencji i jej podział
Retencja powierzchniowa
Retencja podziemna
            - metody wyznaczania retencji strefy areacji
            - metody wyznaczania retencji strefy saturacji
Pojęcie małej retencji
Bilans wodny
            - pojęcie bilansu wodnego
            - obszar i okres bilansowania
            - rodzaje bilansu wodnego
            - bilans wodno-gospodarczy
Pojęcie i podział zasobów wodnych
Pojęcie deficytu wody i progi deficytu
Zasoby wody na świecie i w Polsce
Wykorzystanie wody na świecie w działach gospodarki
Zapotrzebowanie wody na produkcję i pobór wody w Polsce
Przyczyny wzrostu obszarów o niedostatku wody na świecie
            - wzrost zapotrzebowania
            - skutki działalności człowieka
Przyczyny zmian klimatu
            - przyczyny "pozaziemskie" fluktuacji klimatycznych
            - przyczyny fluktuacji klimatycznych mających swe źródło w układzie Ziemia-atmosfera
Skutki zmian klimatu
            - zmiany temperatury powietrza
            - zmiany poziomu mórz i oceanów
            - zmiany opadów atmosferycznych
            - zmiany odpływu rzecznego
            - zmiany elementów obiegu wody i ich wpływ na środowisko przyrodnicze i gospodarkę Polski
Konflikty o wodę
            - zasięg konfliktów o wodę
            - przyczyny konfliktów o wodę
            - kategorie konfliktów
            - główne ogniska zapalne o charakterze międzynarodowym
Jakość i zanieczyszczenie wody
Zanieczyszczenie wód opadowych
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
            - źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych
            - klasy jakości wód powierzchniowych
            - monitoring stanu wód powierzchniowych
            - zmiany zanieczyszczenia wód powierzchniowych w Polsce
Zanieczyszczenie wód podziemnych
            - wrażliwość wód podziemnych na zanieczyszczenie
            - klasy jakości wód podziemnych
            - jakość wód podziemnych w Polsce

Pobierz plik