Hydrologia
Wykład 6

Parowanie


» Wyróżnia się następujące rodzaje parowania:
     parowanie z powierzchni wody (Ew)
     intercepcję (Ei)
     sublimację (parowanie z powierzchni śniegu Es)
     transpiracje roślin (Et)
     parowanie z gleby (Eg)

» Ewapotranspiracja aktualna (E) obejmuje wszystkie rodzaje parowania występujące na danym terenie

» Ewapotranspiracja potencjalna - wskaźnik mówiący o tym, jak szybkie mogłoby być parowanie, gdyby dostępność wody była wystarczająca. Zależy od temperatury powietrza i turbulencji powietrza.

» Prędkość parowania - ilość wody wyparowującą w jednostce czasu z jednostki powierzchni. Zależy od:
- temperatury ciała parującego i otoczenia
- aktualnego stopnia nasycenia powietrza parą wodną
- ruchu powietrza nad powierzchnią parującą
- ciśnienia atmosferycznego

» Metody wyznaczania parowania z wolnej powierzchni wodnej:
- metoda ewaporymetryczna
- metoda bilansu wodnego
- metoda dyfuzji turbulentnej
- metoda bilansu energii
- metoda kombinowana

» Intercepcja - zatrzymywanie się opadu na powierzchni roślin, które powoduje, że opad nie osiąga powierzchni gruntu, lecz powraca do atmosfery w wyniku parowania. Zależy od:
- ilości opadu
- czasu trwania opadu
- intensywności opadu
- pokrycia terenu

» Transpiracja - czynne parowanie wody z nadziemnych części roślin (wydzielenie wody, która w zetknięciu z powietrzem zmienia się w parę wodną). Wpływa na jej wielkość:
- temperatura
- względna wilgotność
- wiatr i ruch powietrza
- gatunek rośliny

» Ewapotranspiracja  to ilość pary wodnej odprowadzanej do atmosfery wskutek parowania z gleby i transpiracji roślinności w istniejących warunkach meteorologicznych, przy aktualnym stanie wilgotności gleby.

» Natężenie ewapotranspiracji zależy od czynników  rządzących procesem parowania i oddziałujących na parowanie z powierzchni zlewni (czynnik glebowy, biologiczny i agrotechniczny)

» Największy wpływ na ewapotranspirację aktualną wywierają opady atmosferyczne, temperatura i szata roślinna

» 1.Metody oceny ewapotranspiracji: bezpośrednie (ewaporymetry glebowe) i pośrednie (oparte m.in. na: wzorach empirycznych, bilansie wodnym, potencjalnej ewapotranspiracji, bilansie energii, turbulentnym przepływie i wymiany masy, analizie jakości wód


» Na obszarach zabudowanych ewapotranspiracja jest mniejsza niż na terenach naturalnych

teren zurbanizowany.............................................................................. teren rolniczy

» Rozkład parowania na świecie


» Średnie rocznie parowanie w Polsce:
350 mm – Tatry, Mazury
450 mm – Bieszczady, Karkonosze, Pomorze
500 mm - Mazowsze, Wielkopolska,
600 mm – Beskidy Zachodnie


»

»

»