Hydrologia
Wykład 4

Woda w atmosferze


» Mianem wilgotności powietrza określa się zawartość pary wodnej w powietrzu. Stosuje się szereg różnych miar, charakteryzujących wilgotność, z których najczęściej używana jest prężność pary wodnej, wilgotność względna i niedosyt wilgotności.


» Do pomiaru wilgotności wykorzystuje się: higrometr włosowy, psychrometr, higrograf i termohigrograf.

Psychrometr: Augusta ................Respiracyjny...................Elektroniczny


» Opady atmosferyczne - produkty kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze, spadające na powierzchnię Ziemi lub unoszące się w powietrzu w postaci wody i kryształków lodu oraz osiadające na powierzchnię Ziemi i przedmiotów terenowych.

» Formowanie opadu następuje w czterech etapach:
  a) ochłodzenie powietrza w przybliżeniu do temperatury punktu rosy;
  b) kondensacja na jądrach kondesacji do formy kropel chmurowych lub   kryształów lodu;
  c) wzrost kropel lub kryształów do kropel deszczu, płatków śniegu albo   gradu;
  d) uzupełnianie zawartości pary wodnej w celu podtrzymania procesu.

» Wyróżniamy trzy główne procesy prowadzące do ochładzania mas powietrza prowadzące do powstania opadów atmosferycznych:

- konwergencja
- konwekcja
- orografia


» Opady mogą powstawać z chmur:

- ciepłych – proces koagulacji
- chłodnych – proces Bergsona
- mieszanych» Opady atmosferyczne dzieli się na:Opady pionowe
deszcz
mżawka
śnieg
krupy
grad
virga
Opady poziome
(osady atmosferyczne)

rosa
szron
szadź
gołoledź