Hydrologia
Wykład 3

Woda na Ziemi


» Początkowy okres zainteresowanie człowieka wodą ograniczony był do wykorzystania jej dla własnych potrzeb – ujarzmianie przyrody

» Cywilizacja helleńska początek hydrologii jako gałęzi nauki - Tales z Miletu, Platon, Arystoteles („Meteorologika” – pierwszy podręcznik z hydrologii)

» Pierwsze znane obserwacje hydrologiczne związane są z pomiarami stanów wód Nilu (ok. 3000-3500 roku p.n.e.), pierwsze pomiary opadów znane z obszaru Indii (400 rok p.n.e.)

» Renesans – powrót do wyjaśniania zjawisk wodnych – L. Da Vinci, B. Palissy - m.in. stwierdzenie, że wody rzek pochodzą z opadów atmosferycznych, wyjaśnienie działania studni artezyjskiej.

» Wiek XVIII - znaczący postęp w zastosowaniu matematyki w celu opisania zjawiska związanych z mechaniką płynów i hydrauliką

» Około roku 1750 zaczyna funkcjonować termin hydrologia w jego dzisiejszym znaczeniu

» Przełom XX i XXI wieku zainteresowanie występowaniem wody na innych planetach i księżycach

» Hydrosfera to nieciągła wodna powłoka Ziemi. Za górną granicę można przyjąć umownie powierzchnie oddzielająca ja od atmosfery, w rzeczywistości łącznie z troposferą – dolna granica hydrosfery przenika do litosfery nie mając z nią wyraźnego kontaktu.

» Ogólna ilość wody w hydrosferze Ziemi wynosi około 1,359 mld km3, co stanowi warstwę na kuli ziemskiej o miąższości ok. 2700 m.


» 97% to woda słona a jedynie 3% to woda słodka


» 69% wód słodkich to wody zamarznięte w lądolodach i lodowcach, 30% wód słodkich to wody podziemne a jedynie 0,3% wód słodkich łatwo dostępnych jest dla człowieka w postaci wód w rzekach i jeziorach


» Wody globu ziemskiego znajdują się w nieustannym wzajemnym oddziaływaniu i w procesie obiegu związane są w jedna całość


» Odnowa zasobów wody w hydrosferze wynosi 2700 lat


» Zasoby wody, w przeciwieństwie do zasobów węgla, ropy czy rud metali nie wyczerpują się.