Hydrologia
Wykład 2

Właściwości wody i ich wpływ na środowisko przyrodnicze Ziemi


» Woda zawdzięcza większość swoich niezwykłych właściwości dzięki dużej ilości wiązań wodorowych

..................woda.......................................................lód


» Dzięki wyższym, niż substancje o analogicznej budowie jak woda, temperaturom topnienia i wrzenia możliwe jest istnienie wody w stanie ciekłym na Ziemi.


» Dzięki temu, iż woda wykazuje najwyższą gęstość przy 4oC możliwy jest rozwój życia w rzekach i jeziorach


» Wysokie wartości utajonego ciepła topnienia i parowania warunkuje łagodnie zmiany pór roku oraz zapobiega zjawiskom ekstremalnym (powodzie, susze)


» Dzięki dużemu ciepłu właściwemu oceany działają jak wielki naturalny termostat zapobiegając dużym wahaniom temperatury powietrza oraz duże ilości energii dostarczane są prądami oceanicznymi w wysokie szerokości geograficzne


» Wysokie napięcie powierzchniowe wody pozwala jej na krążenie w tkankach roślinnych i komórkach żywych organizmów