Hydrologia
SPRAWOZDANIE 1

Geometryczne właściwości zlewni

Zagadnienia podstawowe:

  1. Co to jest zlewnia?
  2. Dlaczego stanowi obiekt badań?
  3. Co to jest wododział, jak się go wyznacza?
  4. Wielkości charakteryzujące geometrię zlewni

Sprawozdanie powinno zawierać:

1. Obliczone następujące wielkości ( z podaniem wzorów i wielkości oraz wartości do nich wchodzących):

- powierzchnia zlewni - A (km2) (z uwzględnieniem średniego spadku terenu)
-długość zlewni - L (km)
- szerokość zlewni – B (km)
- długość działu wodnego – obwód zlewni P (km)
- wskaźnik formy - Cf
- wskaźnik zwartości - Cz
- wskaźnik kolistości - Ck
- wskaźnik wydłużenia - Cw
- wskaźnik lemniskaty - Cl
- wysokość: średnia, maksymalna, minimalna, deniwelacja
- średni spadek zlewni w stopniach obliczony metodą pomiaru długości poziomic lub metodą uproszczoną
- spadek cieku, spadek działu wodnego
- spadek doliny rzecznej

2. Mapę dokumentacyjną zawierającą: (dołączyć do sprawozdania nr II)

- granicę zlewni (przebieg wododziału); - kolor zielony
- główne cieki; - kolor niebieski
- wszelkie punkty charakterystyczne, do których nawiązują okoliczne wielkości (wysokość max, min, itd.)
- poziomice w cięciu zgodnym z wartością zastosowaną do obliczeń spadku zlewni, - szary

3. Opis metodyki przeprowadzonych czynności z dokładnością umożliwiającą zrozumienie ich zasad.