Metody badania jakości wód i gruntów - Wykład

tematy wykładów
literatura
sposób zaliczenia

TEMATY WYKŁADÓW

1.  Woda chemicznie czysta
             a. Budowa cząteczki wody
             b. Biegunowość cząsteczki wody i jej moment dipolowy

             c. Asocjacja cząsteczek wody. Wiązania wodorowe
             b. Właściwości fizyczne wody
             c. Właściwości chemiczne wody

2.  Składniki wód naturanych
             a. Woda naturalna
             b. Gazy rozpuszone w wodach naturalnych
             c. Substancje nieorganiczne
             d. Związki organiczne
             e. Uboczne produkty dezynfekcji wody

4.  Właściwości fizyczne i chemiczne wód naturalnych
             a. Włściwości fizyczne
             b. Właściwości chemiczne
5.  Pobór próbek wody
             a. Opróbowanie opadów atmosferycznych
             b. Opróbowanie wód powierzchniowych
             c. Opróbowanie wód podziemnych
             d. Pobór wód glebowych
6.  Metody badania wody
             a. Podział metod

             b. Metody referencyjne badań.

             c. Metody miareczkowania

             d. Metody elektrochemiczne

             - podział metod

             - potencjometria

             - woltamperometria

             - konduktometria

             e. Metody spektroskopowe
             - podział metod

             - spektroskopia absorpcyjna.

                - spektrofotometria absorpcyjna w świetle widzialnym i nadfiolecia (UV/VIS)

                - spektrofotometria absorpcyjna w podczerwieni (IR)

                - absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA, AAS)

             - spektroskopia emisyjna

                - spektrofotometria atomowa emisyjna

                 - emisyjna spektrometria płomieniowa (FES)

                 - atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie wzbudzoną plazmą (ICP-AES)

             f. Metody chromatograficzne

                - podział metod

                - chromatografia cienkowarstwowa (TLC)

                - chromatografia gazowa (GC)

                - chromatografia cieczowa (LC, HPLC)

                - chromatografia jonowa

             g. Techniki łączone

                - chromatografia gazowa-spektrometria masowa (GC-MS)

                - spektrometria masowa z indukcyjnie wzbudzoną palzmą (ICP-MS)

7. Ocena jakości wód

8. Badania jakości gruntów (właściwości chemiczne)
9. Ocena jakości gruntów

 

LITERATURA
Cygański A., 2009 - Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.
Dojlido J.R., 1995 - Chemia wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Dojlido J.R., Zerbe J., 1997 - Instrumentalne metody badania wody i ścieków, Arkady, Warszawa.
Gomółka E., Szajnok A., 1986 - Chemia wody i powietrza, skrypt, Politechnika Wrocławska Wrocław.
Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., 1999 - Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa.
Michalski R., 2005 - Chromatografia jonowa. Podstawy i zastosowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.
Namieśnik J., Jamrógiewicz Z. (red.), 1998 - Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń Środowiska WNT, Warszawa.
Rosset R., Kołodziejczyk H., 2001 - Współczesna chromatografia cieczowa. Ćwiczenia i zadania. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.
Siepak J. (red.), 1992 - Fizyczno-chemiczna analiza wód i gruntów, Wyd. UAM, Poznań.
Szczepaniak W., 2004 - Metody instrumentalne w analizie chemicznej PWN, Warszawa.

 

SPOSÓB ZALICZENIA
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, uczestnictowo w wykładach, przygotowanie prezentacji oraz zaliczony test końcowy.

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, luty 2007