Udział w projektach badawczych
Udziała w konferencjach i wygłoszone odczyty

Dokumentacja wyników badań na potrzeby intensyfikacji infiltracji na terenach wodonośnych MPWiK we Wrocławiu
Podmiot zlecający: MPWiK S.A. we Wrocławiu
Odbiorca wyników: MPWiK S.A. we Wrocławiu
Okres realizacji: 2015-2016

----------

Aktualizacja zasobów wód podziemnych w rejonie Wrocławia- studium możliwości ujęcia dla miasta Wrocław - Opracowanie aktualizacji zasobów wód podziemnych dla zbiornika GZWP 322 wraz z doliną kopalną Oleśnica-Nieciszów.
Podmiot zlecający: MPWiK S.A. we Wrocławiu
Odbiorca wyników: MPWiK S.A. we Wrocławiu
Okres realizacji: 2014

----------

Aktualizacja zasobów wód podziemnych w rejonie Wrocławia- studium możliwości ujęcia dla miasta Wrocław - Opracowanie aktualizacji zasobów wód podziemnych dla zbiornika GZWP 319 wraz z doliną kopalną Bogdaszowice -Radakowice.
Podmiot zlecający: MPWiK S.A. we Wrocławiu
Odbiorca wyników: MPWiK S.A. we Wrocławiu
Okres realizacji: 2013

----------

Numeryczny model hydrogeologiczny 3D (regionalny), uwzględniający strefę oddziaływania górnictwa rud miedzi LGOM.
Podmiot zlecający: KGHM Polska Miedź S.A.
Odbiorca wyników: KGHM Polska Miedź S.A.
Okres realizacji: 2009-2014
Atrykuły na podstawie badań:
♦ Staśko S., Gurwin J., Wcisło M., Modelska M., Kryza H., Kryza J. ,Olichwer T., Buczyński S., Tarka R., Wąsik M, Becker R., 2012: Model koncepcyjny systemu hydrogeologicznego obszaru oddziaływania LGOM. Biuletyn PIG, nr 451, S. 203-210. Warszawa

----------

Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych
Podmiot zlecający: Grant MNiSW - N R09 0029 04/2008 (temat koordynowany przez Uniwersytet Przyrodniczy)
Odbiorca wyników: MNiSW
Okres realizacji: 2008-2011
Wyniki:

Tarka R., Buczyński S., Modelaska M., Olichwer T., Staśko S., 2011:
Hydrogeologia obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych

W: Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych
pod redacją: Chodak T, Kabała C.,Kaszubkiewicz J., Migoń P., Wojewoda J.
WIND, Wrocław. s. 113-140.

----------

Studium hydrologiczne i hydrogeologiczne terenów rolniczego wykorzystania ścieków zakładu Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie.
Podmiot zlecający: GeKo, Wrocław
Odbiorca wyników: Lesaffre Polska S.A.
Okres realizacji: 2008-2009
Artykuły na podstawie badań:
♦ Buczyński S., Modelska M., Olichwer T., Staśko S., Tarka R., Wcisło M,, Zieliński W., 2011: Numeryczny model zlewni Czarnej Wody i Wołczyńskiego strumienia - gmina Wołczyn. W: Modelowanie procesów hydrologicznych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wrocław, 19-20.10.2011 r. zeszyt streszczeń s. 14.

----------

Studium możliwości rozpoznania nowych wystąpień wód zmineralizowanych, swoistych i termalnych na obszarze bloku przedsudeckiego
Podmiot zlecający: Ministerstwo Środowiska -zlecenie W6/I-11 nr 316345 (temat koordynowany przez Politechnikę Wrocławską)
Odbiorca wyników: Ministerstwo Środowiska
Okres realizacji: 2006-2007
Wyniki: RAPORT Ser. SPR. I-11/S-5/2007. Politechnika Wrocławska, Wrocław.

----------

Baza danych i mapa źródeł Ziemi Kłodzkiej.
Podmiot zlecający: Grant MNiSW - 4 T12B 027 29
Odbiorca wyników: MNiSW
Okres realizacji: 2005-2008
Artykuły na podstawie badań:
♦ Staśko S., Buczyński S., Olichwer T., Tarka R., 2008: Baza danych źródeł jako narzędzie rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla obszarów górskich na przykładzie Ziemi Kłodzkiej. I Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008, s. 113
♦ Buczyński S., Staśko S., Modelska M., Olichwer T., Tarka R., 2011: Charakterystyka krenologiczna masywów górskich Ziemi Kłodzkiej na podstawie bazy danych "Źródło". Biul. PIG. Nr 445 (2011), s. 17-26.

----------

Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce
Podmiot zlecający: Grant zamawiany KBN PBZ-KBN-086/P04
Zadanie 5.2. Prawidłowości przebiegu ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych w dorzeczu górnej Odry
Okres realizacji: 2005-2007
Wyniki:

Migoń P. (red.), 2010. Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 14, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Rozdział 7 - Tarka R., Staśko S., Wahania zwierciadła wód podziemnych jako odzwierciedlenie ekstremalnych sytuacji pogodowych

----------

Dokumentacja hydrogeologiczna w celu ustalenia zasobów zwykłych i mineralnych wód podziemnych dla górnej zlewni Muszynki.
Podmiot zlecający: Ministerstwo Środowiska
Odbiorca wyników: Ministerstwo Środowiska, HBC Coca Cola
Okres realizacji: 2005-2007
Notatki z prasy:
Gazeta Wyborcza, Przegląd Uniwersytecki
Artykuły na podstawie badań:
♦ Buczyński S., Olichwer T., Tarka R., Staśko S., 2007: Zawodnienia formacji fliszowej Karpat w oparciu o wyniki badań źródeł Beskidu Krynickiego w rejonie Tylicza. Współczesne Problemy Hydrogeologii XIII. Wyd. AGH. Krynica, s.403-409.

----------

Charakterystyka zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w regionie wodnym Odry środkowej
Podmiot zlecający: RZGW we Wrocławiu
Odbiorca wyników: RZGW we Wrocławiu
Okres realizacji: 2004-2005
Artykuły na podstawie badań:
♦ Staśko S., Tarka R., Olichwer T., 2006: Eksploatacja ujęć a zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w południowo-wschodniej części RZGW Wrocław. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Lądek Zdrój - Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry., Lądek Zdrój, s. 457-469.

----------

Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie 1:500 000
Podmiot zlecający: Arcadis Ekokonrem
Odbiorca wyników: Ministerstwo Środowiska
Okres realizacji: 2004-2005

Publikacja uaktualnionej mapy
Zespół opracowujący mapę dla obszaru RZGW Gliwice i RZGW Wrocław: Staśko S., Buczyński S., Olichwer T., Tarka R.

----------

Wody podziemne południowego Spitsbergenu
Podmiot zlecający: Uniwersytet Wrocławski, badania własne
Okres realizacji: XVI i XIX Wyprawa Naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego 2003, 2006
Notatki z prasy:
Przegląd Uniwersytecki 09/2003 Przegląd Uniwersytecki 03/2009
Artykuły na podstawie badań:
Olichwer T., Tarka R., Modelaska M., 2012: Chemical composition of groundwaters in the Horsund region, southern Spitsbergen Hydrology Research (in press)

----------

Eksperymentalne badania drenażu wód podziemnych na stacji badawczej w Sudetach
Podmiot zlecający: Grant KBN 9 T12B 010 17
Odbiorca wyników: MNiSW
Okres realizacji: 1999-2002
Artykuły na podstawie badań:
Tarka R., Staśko S., 2001: Zasilanie wód podziemnych w obszarze Masywu Śnieżnika. Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. X. Wrocław, Str.271-278 Rys.4 tab.5 Bibl.6
Staśko S., Tarka R.; 2001: Groundwater flow in fractured hard rocks based on field data from Sudety Mts., SW Poland, New approaches characterising groundwater flow vol. 2 , pp1069-1072. A. A. Balkema Publishers, Munich
Staśko S., Tarka R.; 2002: Zasilanie i drenaż wód podziemnych w obszarach górskich na podstawie badań w Masywie Śnieżnika. Prace Geol.-Mineralogiczne, 1-86 , Wyd. Uniw. Wrocław

Geoparki w Polsce jako ważne destynacje turystyki edukacyjnej- stan i perspektywy [więcej]
17-18.10.2015 Wrocław

----------

Ogólnopolskim Forum "Geo-Produkt"
24-25.09.2015 Kilece-Chęciny

----------

Walory przyrodnicze ziemi ząbkowickiej i ich wykorzytanie dla rozwoju turystycznego regionu
16.10.2014 Ząbkowice Śląskie

----------

Forum: Geoturystyka dla zrównoważonego rozwoju GEO-EXPO-TOUR
24-25.10.2013 Kielce

----------

XVI Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii
16-18.10.2013 Jachranka

  Odczyt: "Wpływ zmian klimatycznych na odpływ całkowity i podziemny na przykładzie zlewni rzecznych Sudetów i ich przedpola"

Artykuł
----------

Konferencja Naukowa z okazji 25-lecia Ślężańskiego Parku Krajobrazowego "Istniejące i potencjalne zagrożenia funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce"
10-11.10.2013 Sobótka

Odczyt: "Źródła Masywu Ślęży jako walory przyrodnicze i wskaźniki antropopresji środowiska"

Artykuł
----------

Konferencja: "Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich"
19.06.2012 Strzelin

Odczyt: "Koncepcja utowrzenia geoparku na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich"

Artykuł w opracowaniu "Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich"
----------


Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Nauki przyrodnicze w systemach edukacyjnych krajów Europy w XXI wieku"
24-25 października 2011
Odczyt: "Rola edukacji formalnej i nieformalnej w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na przykładzie współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami"

----------

Konferencje Inauguracyjno-Informacyjne Projektu Ekologia

05.11.2010 Wrocław
08.11.2010 Wałbrzych
09.11.2010 Jelenia Góra
10.11.2010 Legnica

Odczyt: "Rola Uniwersytetu Wrocławskiego we wspomaganianiu kształecenia młodzieży szkolnej"

Tekst referatu

----------

Konferencja: "Postęp w rozpoznaniu zasobów wód podziemnych Sudetów i ich przedpola" w 100 rocznicę urodzin docenta Michała Różyckiego"
28.09.2009 Wrocław

Odczyt: "Utwory kredy w Sudetach jako zbiorniki wód podziemnych"

----------

XXXII Sympozjum polarne
22-23 maj 2008 Wrocław

Poster: "Warunki występowania i krążenia wód w masywach węglanowych południowego Spitsbergenu"

----------

Posiedzenie Naukowe PTG
03.04.2008 Wrocław
Odczyt: "Co nowego wnosi baza danych źródeł Ziemi Kłodzkiej?"

----------

Konferencja: "XIII Współczesne Problemy Hydrogeologii"
21-23.06.2007 Krynica

Poster: "Zawodnienie formacji fliszowej Karpat w oparciu o wyniki badań źródeł Beskidu Krynickiego w rejonie Tylicza"

Artykuł: Buczyński S., Olichwer T., Tarka R., Staśko S., 2007: Zawodnienia formacji fliszowej Karpat w oparciu o wyniki badań źródeł Beskidu Krynickiego w rejonie Tylicza. Współczesne Problemy Hydrogeologii XIII. Wyd. AGH. Krynica, s.403-409.

----------

Warsztaty Spitsbergeńskie (połączone z obchodami 35-lecia Stacji Polarnej UWr. im. S. Baranowskiego)
14-15.12.2006 Wrocław
Odczyt: Źródła Spitsbergenu

Posiedzenie Naukowe ING
03.03.2007 Wrocław
Odczyt: "Warunki hydrogeologiczne fliszowych utworów Beskidu Sądeckiego"

----------

2 Seminarium Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
03.2006 Wrocław
Odczyt: "Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie"

----------

Konferencja: "XII Współczesne Problemy Hydrogeologii"
06-09.09.2005 Toruń

Odczyt: "Czy Sudety można zaliczyć do obszarów bezwodnych - na przykładzie Ziemi Kłodzkiej"

Artykuł: Olichwer T. , Tarka R., 2005: Czy Sudety można zaliczyć do obszarów bezwodnych - na przykładzie Ziemi Kłodzkiej. Współczesne Problemy Hydrogeologii XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 531-538.
Poster: "Dynamika stanów wód podziemnych na przedpolu Sudetów na przykładzie stacji w Zebrzydowie"

Artykuł: Buczyński S., Staśko S., Tarka R: 2005 Dynamika stanów wód podziemnych na przedpolu Sudetów na przykładzie stacji w Zebrzydowie, Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XII, Toruń: 71-76

----------

Posiedzenie Naukowe ING
06.05.2005 Wrocław
Odczyt: "Warstwy informacyjne mapy wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenia"

----------

Konferencja: "XI Współczesne Problemy Hydrogeologii"
03-05.09.2003 Gdańsk - Jastrzębia Góra

Odczyt: "Własności hydrogeologiczne utworów kredy w Sudetach na podstawie badań laboratoryjnych"

Artykuł: Tarka R., 2003: Własności hydrogeologiczne utworów kredy w Sudetach na podstawie badań laboratoryjnych. Współ. Problemy Hydrogeologii XI. Cz. 1. Pol. Gdańska, Gdańsk, s. 237-244.


----------

Posiedzenie PTG Oddział Wrocław w dniu 07.11.2002

Odczyt: "Zasilanie i drenaż w obszarach górskich - nowe wyniki i spojrzenie"